Kate Walsh leaving a hair salon jul2009

rs278881547993681.jpg rs997411547993681.jpg rs601200547993681.jpg rs513480547993681.jpg rs706163547993681.jpg rs327312547993681.jpg rs369668547993681.jpg
was spotted leaving a hair salon on Friday in Los Angeles wearing short denim shorts