Katharine McPhee at Katsuya Restaurant feb2010

rs221917193590306.jpg rs242979193590306.jpg rs920298193590306.jpg rs230967193590306.jpg rs666942193590306.jpg rs635149193590306.jpg rs725186193590306.jpg