Kim Kardashian at Dan Tana’s jan2010

rs699932525596806.jpg rs398381525596806.jpg rs870530525596806.jpg rs176420525596806.jpg rs455400525596806.jpg rs909917525596806.jpg rs100448525596806.jpg
leaving Dan Tana’s Restaurant in West Hollywood